TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ năm học, sự chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Cư Mgar. Căn cứ nội dung tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục cho đôi ngũ giáo viên Tiểu học tại Phòng giáo dục Cư Mgar; bộ phận chuyên môn trường Lê Đình Chinh đã tổ chức tập huấn để thực hiện tốt việc đổi mới nâng cao cách đánh giá thường xuyên cho đội ngũ nhằm đạt hiệu quả trong dạy và học. Từ đó, nâng cao trình độ, năng lực dạy học, công tác cho giáo viên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh.

Phần 1: Thực hiện báo cáo tập huấn lí luận chung cho các môn học

Phần 2: Tập huấn theo từng môn học: Toán; Tiếng việt, Lịch sử và địa lí; khoa học. âm nhạc, mĩ thuât, đạo đức, thể dục

Phần 3:  Thực hành cách đánh giá

Phần 4: Thảo luận và rút kinh nghiệm đợt tập huấn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢO LUẬN TRONG ĐỢT TẬP HUẤN